Jak Barnevernet postępuje z zarzutami krzywdzenia dzieci

Ogólnie rzecz ujmując, wiadomości, które otrzymuje Barnevernet na temat naruszeń dobra dziecka, mogą być zarówno formalne, jak i anonimowe. Mogą zostać przekazane przez instytucje publiczne (szkoły, przedszkola, placówki opieki zdrowotnej i policję), sąsiadów oraz rodziców.

Obowiązkiem organów publicznych jest przekazywanie informacji służbom zajmującym się ochroną dobra dziecka, w przypadku, gdy są podstawy, by sądzić że:

  • Dziecko jest w domu maltretowane.
  • Występują inne formy poważnych zaniedbań.
  • Gdy dziecko wykazuje trwałe silne zaburzenia zachowania.

Pokrótce o procedurach mających zastosowanie, gdy Barnevernet otrzyma wiadomość o naruszeniu praw dziecka:

Analiza wiadomości/zgłoszenia

Barnevernet podejmuje decyzję czy rozpocząć badanie w ciągu tygodnia od otrzymania wiadomości. Jeśli wiadomość pochodzi z policji lub innych instytucji publicznych, Barnevernet jest zobowiązany do jego rozpoczęcia. Około 45% wszystkich wiadomości/zgłoszeń jest odrzucanych jako niedające podstaw do wszczęcia badania. 

Badanie

Badanie trwa 3 (6) miesięcy. Barnevernet odwiedza rodzinę w domu, odbywa rozmowę z dzieckiem, rodzicami, zbiera informacje ze szkoły, przedszkola, od sąsiadów itd. Wszystkie informacje muszą zostać utrwalone na piśmie. Raportem z badania jest protokół, stanowiący dokument końcowy.

Wsparcie dla rodziny i dziecka

Jeśli ustalone zostaną naruszenia praw dziecka, Barnevernet zobowiązany jest do udzielenia pomocy rodzicom oraz dzieciom. Celem jest uczynienie wszystkiego, aby dziecko mogło mieszkać z jego biologicznymi rodzicami.

Każdy może w pewnym momencie swojego życia znaleźć się w trudnej sytuacji, w której potrzeba mu pomocy i wsparcia, mających na celu zabezpieczenie potrzeb opiekuńczych dziecka. W takich wypadkach Służba Ochrony Dobra Dziecka odpowiedzialna jest za pomoc rodzinie. Może ona zastosować różne środki pomocy, aby podnieść umiejętności rodzicielskie, zrekompensować brak opieki, czy też ulżyć rodzicom.

Pomoc ma na celu przyczynienie się do pozytywnej zmiany w samym dziecku lub rodzinie. Środki zaradcze winny być nakierowane na problem, który został stwierdzony w odniesieniu do dziecka oraz na sytuację opiekuńczą dziecka.

Niektóre środki pomocy mogą być bezpośrednio skierowane na dziecko, podczas gdy inne skupiają się na rodzicach. Środki zaradcze mogą być wprowadzane na dłuższe bądź krótsze okresy, w zależności od tego, które z nich są właściwe dla poszczególnych rodzin. W pewnych warunkach, środki pomocy rozciągają się na wiele lat. Środki takie to na przykład wsparcie osobiste, opieka dzienna, opieka zastępcza, itd.

Jakie rodziny otrzymują wsparcie? Na przykład takie, w których dziecko nie stosuje się do swoich obowiązków, występuje alkoholizm, narkotyki, przestępstwa kryminalne, rodzice mają problemy psychiczne, pojawia się przemoc, upijanie się nastolatków, zaburzenia zachowania, a także inne czynniki, które mają wpływ na nieprawidłowy rozwój dziecka.

Wsparcie uzależnione jest od indywidualnej sytuacji – mogą to być wskazówki czy rady, pracownicy Barnevernet mogą też regularnie odwiedzać dom rodzinny, istnieje także wiele innych metod i środków pomocy.

Dzieci w rodzinach zastępczych

Kiedy i dlaczego dzieci odbierane są rodzicom?

Jeśli rodzice ignorują wsparcie, bądź też sytuacja się nie zmienia, dzieci mogą zostać odebrane rodzicom i umieszczone w domach dziecka lub u rodziców zastępczych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą zostać przywrócone do swoich własnych rodzin.

Działania polegające na odebraniu dzieci rodzicom muszą zawsze zostać zatwierdzone przez sędziego. Jeśli jednak chodzi o trudne przypadki (np. przemoc w rodzinie, wysokie spożycie alkoholu, narkotyków i kiedy dzieci pozostawiane są bez opieki), dziecko może zostać odebrane natychmiast bez przeprowadzania badania. Natomiast w kolejnym dniu po odebraniu dziecka, kierownik Barnevernet musi przedstawić pisemne wyjaśnienie – raport -sędziemu, uzasadniające powzięcie wspomnianych środków.

Barnevernet musi zawsze brać pod uwagę sytuację jednostkową. Na przykład, nie jest tym samym zostawienie dzieci w domu na godzinę po szkole oraz pozostawienie dzieci samych na osiem godzin i powrót do domu przed północą. Zawsze potrzebne jest szersze spojrzenie na sytuację: tak, aby zobaczyć kontekst i jej szczegóły.

http://www.bufdir.no/